Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Broodjesbrigade BV
BE 0789.483.988
RPR Antwerpen

Maatschappelijke zetel:
Lindenlei 20, 2640 Mortsel.

Vestiging:
Jules Moretuslei 89, 2610 Wilrijk

info@broodjesbrigade.be
0498 971 467

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Broodjesbrigade BV met maatschappelijke zetel te Jules Moretuslei 89, 2610 Wilrijk, BTW BE 0789.483.988, RPR Antwerpen, (hierna ‘Broodjesbrigade‘) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Broodjesbrigade moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Broodjesbrigade aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tijdens het online afrekenproces wordt er nog 6% btw en eventuele leverkosten (afhankelijk van het leveradres) aangerekend. Meer informatie over de leverkosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Broodjesbrigade niet. Broodjesbrigade is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons op info@broodjesbrigade.be of 0498 971 467. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Broodjesbrigade. Broodjesbrigade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankoopproces

Tijdens de online bestelprocedure krijgt de Klant de mogelijkheid om verschillende producten aan het winkelmandje toe te voegen. Er worden per product specifieke productopties aangeboden die op het moment van toevoegen aan het winkelmandje worden gekozen. Nadien kan de Klant in het winkelmandje de producten nog verwijderen of de aantallen wijzigen, maar de specifieke productopties zijn daar niet meer aan te passen. Als het winkelmandje volledig is, kan de Klant verder afrekenen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via bankkaart 
  • via kredietkaart
  • cash
  • via overschrijving (enkel voor professionele klanten die op factuur betalen)

Broodjesbrigade is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België voor zover de postcode van de Klant deel uitmaakt van de actieve leverzones. Indien dat niet het geval is, krijgt de Klant enkel de optie om de producten af te halen of kan de Klant contact opnnemen met de Broodjesbrigade om samen te bekijken wat er haalbaar is.

De levering gebeurt door onze eigen chauffeurs.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd op de dag die zij zelf hebben gekozen bij het afrekenen. We proberen daar ook zo goed mogelijk rekening te houden met het voorkeursuur voor de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Broodjesbrigade.

Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd); 
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Broodjesbrigade zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of artikelen met een kortere vervaldatum, zoals voeding. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Klantendienst 

Broodjesbrigade is bereikbaar op het telefoonnummer 0498 971 467, via e-mail op info@broodjesbrigade.be of per post op het volgende adres Jules Moretuslei 89, 2610 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Broodjesbrigade beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Broodjesbrigade om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).